Látvány uralkodó. Magyar királyok és uralkodók - Látvány uralkodó


Full text search Megjegyzések.

látvány uralkodó látásműtét hol

Szomorú jelenség és áldatlan az olyan állapot, mikor a nemzet és uralkodója között a bizalom és egyetértés oly alacsony fokra sülyed, hogy egyik sem hisz, egyik sem bízik a másik szavában. És még visszataszítóbb a látvány, amikor az uralkodó bujósdit játszva, szándékosan félre akarja vezetni alattvalóit.

látvány uralkodó látás mínusz a jobb szem

Ezért joggal mondhatjuk, hogy valóban csúnya játék volt az, melyet Károly császár és Ferdinánd király ebben az időben a magyarokkal szemben játszottak, akik emiatt kifejezést is adtak felháborodásuknak, de végre a változtathatatlanba beletörődve, ismét újabb terheket raktak már eddig is túlságosan megterhelt roskadozó vállaikra. Az A törökkel a nemzet, a rendek és a kormánytanács előzetes hozzájárulása nélkül, sőt látvány uralkodó legerélyesebb tiltakozása ellenére kötött békeszerződés folytán immár a törvény erejével szentesítést nyert amaz, eddig csak ideiglenesnek vélt fájdalmas és minden magyar által szinte elviselhetetlennek tartott állapot, hogy a török a legmagyarabb vidékeket végleg a maga számára lefoglalva, ék módjára hatalmas rést üthetett a csak nem rég ideális államegységet képező ország testébe és hogy ezenfelül még az egyelőre Ferdinánd és János Zsigmond, illetve a barát kezén hagyott országrészeket is adófizető tartományainak tekinthesse; mert akárhogy igyekezett is Ferdinánd a dolgot feltüntetni és a valódi tényállást az ország rendei előtt eltitkolni, hiába keresztelte el ő a töröknek fizetendő évi látvány uralkodó tiszteletdíjnaka valóságos állapot az volt, ahogyan azt a szultán a fentiek szerint minden kertelés és szépítgetés nélkül országvilág előtt kifejezésre juttatta.

Ez az akarat magában a nemzetben elejétől végig állandóan megvolt; Martinuzzi eleinte szintén a legbuzgóbban fáradozott az összes erők összefogása és a törvényes király kezén való egyesítése érdekében; ez vezérelte őt, amidőn Ferdinánddal ben az egyességet megkötötte és csak amikor arról győződött meg, hogy Ferdinánd az országot megmenteni s a török kezéből kiragadni valójában sem látvány uralkodó akarja, sem nem képes, kezdett óta Ferdinánd háttérbe szorításával más kibontakozási módot szemlélődéseinek és vasakarattal és energiával párosult törekvéseinek tárgyává és vezető látvány uralkodó tenni, török pártfogás mellett János Zsigmond herceg alatt akarván az országot egyesíteni.

látvány uralkodó a látás helyreállítása műtét után

Miután azonban eredményre ez sem vezetett, csakhamar ismét visszatért eredeti eszméjéhez, az ország összes megmaradt részeinek Ferdinánd kormánya alatt leendő egyesítéséhez.