Önfejlesztési jövőkép


Látták: Átírás 1 Önfejlesztési terv Intézményvezető neve: Szöbölődi Zita Intézményvezető oktatási azonosítója: Önfejlesztési jövőkép terv neve: Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzéshez kapcsolódó önfejlesztési terv Kapcsolódó tanfelügyeleti látogatás időpontja: október Önfejlesztési terv befejező dátuma: november Tanfelügyeleti értékelés: 1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 1.

Milyen módon biztosítja, hogy a tanulás a tanulói eredmények javulását eredményezze? Részt vesz az intézmény pedagógiai programjában megjelenő nevelési-oktatási alapelvek, célok és feladatok meghatározásában.

Részt vesz az intézmény pedagógiai programjában megjelenő nevelési-oktatási alapelvek, célok és feladatok meghatározásában, figyelemmel kíséri a jogszabály változásokat.

Irányítja az értékközpontú nevelést, tanulást,tanítási folyamatokat Együttműködik munkatársaival, és példát mutat annak érdekében, hogy az intézmény elérje a tanulási eredményekre vonatkozó deklarált céljait.

Irányító szerepet tölt be, de önálló, egyéni felelősséggel végzett munkát vár el. A konzultációs lehetőségeket mindenki számára biztosítja.

Szervezi a nevelőtestületi értekezleteket A tanulói kulcskompetenciák fejlesztésére, a tanulói eredmények javítására összpontosító nevelő oktató munkát vár el.

A Pedagógiai Programban megjelölt fejlődés várható eredményei és a sikerkritériumok alapján a céloknak, feladatoknak megfelelően tervezett nevelő munkát vár el Hogyan biztosítja a mérési, értékelési eredmények beépítését a tanulási-tanítási folyamatba?

Dr. Radványiné Varga Andrea: Önfejlesztési terv április Az önértékelés összegzése

Az intézményi működést befolyásoló azonosított, összegyűjtött, értelmezett mérési adatokat, eredményeket felhasználja a stratégiai dokumentumok elkészítésében, az intézmény jelenlegi és jövőbeli helyzetének megítélésében, különösen a tanulás és tanítás szervezésében és irányításában. A minőségbiztosításban a partnerek elégedettségi mérésének eredményeit elemzi, a gyenge látás miatt nem látott, levonja önfejlesztési jövőkép következtetéseket és ehhez igazítja a fejlesztési terveket A kollégákkal megosztja a tanulási eredményességről szóló információkat, a központi mérési eredményeket elemzi, és levonja a szükséges szakmai tanulságokat.

Nevelőtestületi értekezleteken az erre vonatkozó információáramlásokat biztosítja Beszámolót kér a tanulói teljesítmények folyamatos mérésén alapuló egyéni teljesítmények összehasonlításáról, változásáról és elvárja, hogy a tapasztalatokat felhasználják a tanuló fejlesztése érdekében. A gyermekek mérését, értékelését a Pedagógiai Programban meghatározott módszerekkel, valamint a gyermekek megfigyelése rendszerén keresztül intézményi szinten értékeli.

Hogyan biztosítja a fejlesztő célú értékelést, visszajelzést, reflektivitást az intézmény napi gyakorlatában? Irányításával az intézményben kialakítják a tanulók értékelésének közös alapelveit és követelményeit, melyekben hangsúlyosan megjelenik a fejlesztő jelleg.

  • Foltok jelentek meg a látomáson
  • A kötél káros a látásra
  • Но ему предстояло так и остаться без ответа.
  • Голос его был очень слаб, но в нем не звучало и малой тревоги или страха, В тоне его, скорее, были любопытство и изумление, как если бы ему встретилось нечто столь удивительное, что теперь ему просто недосуг было откликаться на тревогу Олвина.
  • Снова и снова он распространялся о Великих, которые сейчас временно покинули эту Вселенную, но которые в один прекрасный день, несомненно, вернутся, и обязал своих фанатиков приветствовать их по возвращении.

A gyermekek összetételének függvényében áttekinti a Pedagógiai Programban megjelölt értékelési rendszereket, és az egyéni fejlesztést előtérbe helyezésével szükség szerinti módosítást kezdeményez Irányításával az intézményben a fejlesztő célú visszajelzés beépül a pedagógiai kultúrába.

A pedagógus kompetenciák mentén rendszeresen végez ellenőrzéseket, amelyben megállapítja az erősségeket és a fejleszthető területeket Hogyan gondoskodik arról, hogy a helyi tanterv, a tanmenetek, az alkalmazott módszerek a tanulói igényeknek megfeleljenek, és hozzájáruljanak a továbbhaladáshoz?

A jogszabályi lehetőségeken belül a helyi tantervet a kerettantervre alapozva az intézmény sajátosságaihoz igazítja. Pedagógiai, módszertani szempontok alapján a nevelőtestület aktív közreműködésével kezdeményezi és irányítja a szakszerű tervezőmunkát Önfejlesztési jövőkép a tanmenetek kidolgozását és összehangolását annak érdekében, hogy azok lehetővé tegyék a helyi tanterv követelményeinek teljesítését valamennyi tanuló számára.

Meggyőződik arról, hogy az alkalmazott tanulási, tanítási módszerek milyen eredményesek 1. Hogyan működik a differenciálás és az adaptív oktatás az intézményben és saját tanítási gyakorlatában? Irányítja a differenciáló, az önfejlesztési jövőkép tanulási utak kialakítását célzó tanulástámogató eljárásokat, a hatékony tanulói egyéni fejlesztést. Hangsúlyossá teszi, az egyéni fejlesztés fontosságát, ellenőrzi az ehhez kapcsolódó dokumentumok meglétét és annak tartalmát Gondoskodik róla, hogy a kiemelt figyelmet igénylő tanulók tehetséggondozást, van-e látása az ütőnek felzárkóztatást igénylők speciális támogatást kapjanak.

Gondoskodik róla, hogy a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek speciális támogatást kapjanak Nyilvántartja a korai intézményelhagyás kockázatának kitett tanulókat, és aktív irányítói magatartást tanúsít a lemorzsolódás megelőzése érdekében.

Önfejlesztési jövőkép Péter Hagyományos és modern jövőkép mint pedagógiai érték A felnövő nemzedékek jövőképe a pedagógiai antropológia fontos kérdése. A szerző bemutatja a generációs pedagógia elméleti hátterét, önfejlesztési jövőkép egy konkrét összehasonlító vizsgálat eredményei alapján képet ad a magyar és a német fiatalok generációs jellemzőiről, jövőképük sajátosságairól.

Intézményvezetői feladataihoz szorosan kapcsolódó tevékenység, 1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása Jobban kihasználni az IKT használatából adódó lehetőségeket.

A bevált, jó önfejlesztési jövőkép továbbfejlesztése, új lehetőségek kutatása. Egészséges életmódra nevelés.

önfejlesztési jövőkép

Magas szakmai színvonalat képviselő közösség kialakítása. Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására. Az intézmény nagy hangsúlyt fektet a hagyományok megismertetésére és ápolására. Az intézményvezető ellenőrző-értékelő tevékenysége folyamatos.

“Pozitív jövőkép” címkével rendelkező termékek

Az intézményi önértékelési rendszer alkalmazásával visszajelzést ad a pedagógusoknak a munkájukkal kapcsolatban. A vezető fontosnak tartja elősegíti és igénybe veszi a pedagógusok szakmai együttműködését.

önfejlesztési jövőkép

A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 2. Hogyan vesz részt az intézmény jövőképének kialakításában? A jövőkép megfogalmazása során figyelembe veszi az intézmény külső és belső környezetét, a folyamatban lévő és várható változásokat. Figyelemmel kíséri az intézményt érintő változásokat Szervezi látászavar színvakság irányítja az intézmény jövőképének, értékrendjének, pedagógiai és nevelési elveinek megismerését és tanulási-tanítási folyamatokba épülését.

Jövőkép és értékek megfogalmazása, amik mentén szervezi a tevékenységeket. Célok megfelelően való kommunikálása, mellyel eléri a támogatottságot Az intézményi jövőkép, és a pedagógiai program alapelvei, célrendszere a vezetői pályázatában megfogalmazott jövőképpel fejlesztő összhangban vannak.

A célok kifejtésre Kerülnek Hogyan képes reagálni az intézményt érő kihívásokra, változásokra? Figyelemmel kíséri az aktuális külső és belső változásokat, önfejlesztési jövőkép reagál rájuk, ismeri a változtatások szükségességének okait.

Az aktuális változásokra, kihívásokra innovatív szemlélettel tekint, meglátja bennük az állandó fejlődés lehetőségét A változtatást, annak szükségességét és folyamatát, valamint a kockázatokat és azok elkerülési módját megosztja kollégáival, a felmerülő kérdésekre választ ad.

Felkészül a változások menedzselésére, azok okait, folyamatát, kezelési módjait megbeszéli az azokban résztvevőkkel Képes a változtatás folyamatát hatékonyan megtervezni, értékelni és végrehajtani.

önfejlesztési jövőkép

A változásokról tájékoztatja a kollégákat Hogyan azonosítja azokat a területeket, amelyek stratégiai és operatív szempontból fejlesztésre szorulnak? Folyamatosan nyomon követi a célok megvalósulását. Rendszeresen felméri a partnerek elégedettségét, elemzi, értékeli ennek eredményét önmagára önfejlesztési jövőkép Rendszeresen meghatározza az intézmény erősségeit és gyengeségeit a fejlesztési területeketehhez felhasználja a belső és a külső intézményértékelés eredményét.

Munkáját az eredményesség függvényében értékeli Milyen lépéseket tesz az intézmény stratégiai céljainak elérése érdekében?

Irányítja az intézmény hosszú és rövid távú terveinek lebontását és összehangolását, biztosítja azok megvalósítását, értékelését, továbbfejlesztését. A kapott eredményekből Fejlesztési tervet dolgoz ki, melyhez beszerzi az érintettek egyetértését A stratégiai célok eléréséhez szükséges feladat-meghatározások pontosak, érthetőek, a feladatok végrehajthatók. Lebontja a fejlesztési tervet 2. Hogyan teremt a környezete felé és a változásokra nyitott szervezetet?

Folyamatosan figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat, A vezetés engedi, és szívesen befogadja, a tanulás-tanítás eredményesebbé tételére irányuló kezdeményezéseket, innovációkat, fejlesztéseket. Az új ismereteket szerzett kollégák megosztják az információkat önfejlesztési jövőkép nevelőtestülettel, innovatív ötleteikkel, kezdeményezéseikkel növelik az intézmény presztízsét, a vezető attitűdjével erre ösztönzi őket.

Látták: Átírás 1 Dr.

A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása A jó ötleteket még szélesebb körben terjessze. Állandó kontroll, csapatépítés. Jó kapcsolat a fenntartóval és a szülőkkel 3. Önfejlesztési jövőkép stratégiai vezetése és operatív irányítása 3. Hogyan azonosítja erősségeit, önfejlesztési jövőkép munkájának fejleszthető területeit, milyen az önreflexiója?

Vezetői munkájával kapcsolatban számít a kollégák véleményére. Munkáját az eredményessége függvényében értékeli Tudatos saját vezetési stílusának érvényesítésében, ismeri erősségeit és korlátait. Folyamatosan képzi magát, gyengeségeit ezzel csökkenti Önértékelése reális, erősségeivel jól él, hibáit elismeri, a tanulási folyamat részeként értékeli.

Müller Péter - Élőszóval

Továbbképzések rendszeres résztvevője Milyen mértékű elkötelezettséget mutat önmaga képzése és fejlesztése iránt? A tanári szakma és az iskolavezetés területein keresi az új szakmai információkat, és elsajátítja azokat.

Önfejlesztési jövőkép

A tanulási eredményességről szóló információkat, eredményeket elemzi Vezetői hatékonyságát önreflexiója, a külső értékelések, saját és mások tapasztalatai alapján folyamatosan fejleszti. Folyamatosan képzi önfejlesztési jövőkép, nyitott az új ismeretek befogadására Hiteles és etikus magatartást tanúsít. Kommunikációja, magatartása a pedagógus etika normáinak megfelel. Személyisége kiegyensúlyozott, hiteles 3. Időarányosan hogyan teljesülnek a vezetői programjában leírt célok, feladatok?

Mi indokolja az esetleges változásokat, átütemezéseket? A vezetői programjában leírtakat folyamatosan figyelembe veszi a célok önfejlesztési jövőkép, a tervezésben, a végrehajtásban. Vezetői programját reálisan megvalósítható 5 Ha a körülmények változása indokolja a vezetői pályázat tartalmának felülvizsgálatát, ezt világossá teszi a nevelőtestület és valamennyi érintett számára. A megváltozott körülményeket érzékeli, azokra adekvát megoldásokat keres. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása A partnerek közötti kommunikáció.

A zene-és társművészetek összehangolása. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 4.

Pozitív jövőkép Archívum - Mental Focus önfejlesztő kiadványok

Hogyan osztja meg a vezetési feladatokat a vezetőtársaival, kollégáival? A munkatársak felelősségét, jogkörét és hatáskörét egyértelműen meghatározza, felhatalmazást ad. Munkaköri leírásokban pontosan, számon kérhetően határozza meg a feladatokat A vezetési feladatok egy részét delegálja vezetőtársai munkakörébe, majd a továbbiakban a leadott döntési- és hatásköri jogokat ő maga is betartja, betartatja.

A feladatokat megosztja a különböző munkakörökben és feladatokban. Teljes egyéni felelősséget vár el, ezek megvalósításában Hogyan vesz részt személyesen a humánerőforrás ellenőrzésében és értékelésében?

Irányítja és aktív szerepet játszik a belső intézményi ellenőrzési-értékelési rendszer kialakításában az országos önértékelési rendszer intézményi adaptálásában és működtetésében.

Önfejlesztési terv neve:

Intézményi Önértékelés dokumentációjának elkészítését koordinálja, irányítja, a szükséges információkat rendelkezésre bocsátja Részt vállal a pedagógusok óráinak látogatásában, megbeszélésében. Rendszeresen önfejlesztési jövőkép ellenőrzéseket, a pedagógusok munkáját a nyolc kompetencia területén értékeli A pedagógusok értékelésében a vezetés a fejlesztő szemléletet érvényesíti, az egyének erősségeire fókuszál.

Meghatározza az értékelésben a pedagógus erősségeit és megjelöli a fejleszthető területeket. Értékelése motiváló, előbbre vivő, ösztönző Hogyan inspirálja, motiválja és bátorítja az intézményvezető a munkatársakat? Ösztönzi a nevelőtestület tagjait önmaguk fejlesztésére. A feladatok delegálásánál az egyének erősségeire épít.

Beiskolázási a látás százaléka rögzíti a továbbképzések rendszerét.

Önképzéshez ajánl szakirodalmakat, témák kidolgozását, uj eredmények, kutatások megvitatását, azok esetleges adaptálását. Személyes példát mutat az önfejlesztésben Alkalmat ad a pedagógusoknak személyes szakmai céljaik megvalósítására, támogatja munkatársait terveik és feladataik teljesítésében.

Tisztában van a pedagógusok erősségeivel, ehhez talál egyéni megbízatásokat,feladatokat, az egyéni értékekkel erősíti a közösséget Hogyan tud kialakítani együttműködést, hatékony csapatmunkát a kollégák között? Feltérképezi milyen munkaközösségek létrehozására van lehetőség, megbízatásokat ad a feladatok elvégzésére, szakmai tudásával hozzájárul az eredményes működéshez Kezdeményezi, szervezi és ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket. Kommunikációjával segíti az információ áramlást, minden lényeges információt eljuttat az érintetteknek Milyen módon biztosítja és támogatja az érintettek, a nevelőtestület, az intézmény igényei, elvárásai alapján kollégái szakmai fejlődését?

önfejlesztési jövőkép

A továbbképzési programot, beiskolázási tervet úgy állítja össze, hogy az megfeleljen az intézmény szakmai céljainak, valamint a munkatársak szakmai karriertervének.

Rendszeresen felméri, milyen szakmai, módszertani tudásra van szüksége az intézménynek Szorgalmazza szédülés homályos látás hányinger belső tudásmegosztás különböző formáit. A továbbképzéseken részt önfejlesztési jövőkép kollégák rendszeresen tájékoztatják a nevelőtestületet az új ismeretekről.

Erre a vezető minden esetben biztosítja a lehetőséget 4. Hogyan vonja be a vezető az intézményi döntéshozatali folyamatba a pedagógusokat? Az intézményi folyamatok megvalósítása során megjelenő döntésekbe, döntések előkészítésébe bevonja az intézmény munkatársait és partnereit. A döntési folyamatokat előkészíti, folyamatos konzultációban viszi végig a döntési folyamatot, érdekeltté teszi az érintetteket a döntés meghozatalában és végrehajtásában A döntésekhez szükséges információkat megosztja az érintettekkel.

Kommunikációja érthető, világos, egyértelmű Mások szempontjait, eltérő nézeteit és érdekeit figyelembe véve hoz döntéseket, old meg problémákat és konfliktusokat. Demokratikus légkörben a sok szempontú megközelítésben vizsgálja a dolgokat, helyzeteket.

Ismeri és alkalmazza a konfliktuskezelési technikákat Mit tesz a nyugodt munkavégzésre alkalmas, pozitív klíma és támogató kultúra megteremtése érdekében? Személyes kapcsolatot tart az intézmény teljes munkatársi körével, odafigyel problémáikra, és választ ad kérdéseikre. A vezető mindenki számára elérhető, hozzá bátran fordulhatnak a kollégák, a problémákra megoldást keres Olyan tanulási környezetet alakít ki, ahol az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a tanulási folyamatot támogató rend jellemzi például mindenki által ismert szabályok betartatása.

A PP elveit, céljait, tartalmát, feladatait, minden kollégával betartatja, ehhez biztosítja a megfelelő környezetet. Az intézményi dokumetációs önfejlesztési jövőkép biztosított ehhez Támogatja, ösztönzi az innovációt és a kreatív gondolkodást, az újszerű ötleteket. Teret ad és ösztönzi az egyéni képességek, erősségek kibontakoztatását.

Önfejlesztési terv neve: - PDF Free Download

Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása Több képzési lehetőséget biztosítani a szakmai fejlődés biztosítására. Rendszeresen nyomon követi a közoktatásban zajló folyamatokat, ehhez igazodó programokat dolgoz ki. Nyitott az önmegvalósításokra, újításokra. Támogatja ebben kollégáit.